Przejdź do treści

SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Instalacje do spalania odpadów

1. OPIS i CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW MOŻLIWYCH DO UTYLIZACJI
W opisywanej instalacji można utylizować różnego typu odpady zwierzęce, roślinne, przemysłowe oraz komunalne. Rodzaj utylizowanych odpadów ma duży wpływ zarówno na przebieg procesu jak i na stosowane urządzenia oraz normy emisji zanieczyszczeń, które należy spełniać.

Odpady przeznaczone do utylizacji muszą charakteryzować się kalorycznością minimum 14MJ/kg, oraz wilgotnością nie większą niż 25%. W przypadku utylizacji odpadów o kaloryczności mniejszej niż 14MJ/kg należy je wymieszać z bardziej kalorycznym paliwem (np. węgiel) tak aby zwiększyć ich kaloryczność. W przypadku stosowania odpadów o wyższej wilgotności niż 25% odpady należy wcześniej wysuszyć. Do procesu suszenia można wykorzystać ciepło odpadowe z procesu utylizacji odpadów.

Odpady przeznaczone do termicznego przekształcenia muszą zostać wcześniej rozdrobnione tak aby wymiar pojedynczego elementu nie był większy niż 3cm x 3cm x 3cm. Metale, gruz, kamienie i szkło nie powinny trafić do termicznej utylizacji dlatego materiały te powinny być oddzielone w sortowni jako surowce wtórne.

2. OPIS i CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ do TPO
a) Sortowanie, rozdrabnianie i suszenie
b) Magazyn odpadów

Magazyn odpadów musi być dostosowany do ich ilości. Hałda powinna być zadaszona aby zapobiec wtórnemu zawilgoceniu odpadów. Dla cuchnących odpadów ważne jest aby zbiornik magazynujący był szczelnie zamknięty tak aby uniemożliwić wydostawanie się odorów. Ze zbiornika lub hałdy odpady są transportowane do pieca przenośnikiem taśmowym lub ślimakowym.

c) Piec obrotowy

Piec obrotowy jest urządzeniem, w którym następuje utylizacja odpadów. Wymiary pieca oraz jego konstrukcja każdorazowo musi zostać ściśle dopasowana do ilości oraz charakterystyki utylizowanych odpadów. Piec obrotowy jest dodatkowo wyposażony w wentylator nadmuchowy zapewniający optymalną ilość powietrza dozowanego do procesu spalania oraz palnik rozruchowy, który służy do rozruchu oraz stabilizuje proces utylizacji odpadów.

d) Odpopielnik / cyklon

Odpopielnik służy do wyprowadzania popiołów i żużlu na zewnątrz. Odpopielnik jest połączony z silosem na żużel systemem transportującym. Cięższe pyły są wyłapywane w odpopielniku/cyklonie. Pozostałe przechodzą dalej do układu oczyszczania spalin.

e) Kocioł odzysknicowy

W kotle dozysknicowym następuje schłodzenie spalin przy jednoczesnej produkcji pary wodnej (odzysk ciepła). Uzyskaną parę można wykorzystać:

  • jako medium zasilające generator prądu elektrycznego
  • jako parę technologiczną
  • jako medium grzewcze do instalacji c.o. oraz wody użytkowej
  • do produkcji chłodu (wody lodowej +70C)
  • do suszenia oraz sterylizacji odpadów przeznaczonych do termicznej utylizacji

f) Filtr

Filtr ma za zadanie usunąć ze strumienia spalin pyły tak aby spełnić najsurowsze normy ochrony środowiska. W zależności od zawartości pyłów można stosować filtry workowe, elektrofiltry lub płuczki wodne

g) Rekuperator spalin

Rekuperator jest to urządzenie, które dochładza spaliny do temperatury umożliwiającej ich dalszą obróbkę. Ciepło odebrane spalinom na tym etapie może zostać wykorzystane do suszenia odpadów oraz zasilania palnika stabilizującego proces termicznego przekształcania odpadów w piecu obrotowym. Zastosowane rozwiązanie zwiększa sprawność instalacji

h) Kolumny absorpcyjne

Kolumny absorpcyjne służą do usuwania ze spalin różnego typu zanieczyszczeń gazowych takich jak SO2, HCl i inne. Proces oczyszczania spalin w kolumnach opiera się na procesie absorpcji zanieczyszczeń połączonym z reakcją chemiczną z odpowiednio dobranym reagentem. Ilość kolumn, ich wielkość oraz typ stosowanego reagenta jest ściśle uzależniony od rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń w spalinach. Opracowany przez firmę Energo-Spaw system oczyszczania spalin gwarantuje spełnienie najbardziej surowych norm emisji zanieczyszczeń do środowiska.

i) Filtr z węglem aktywnym

Ostatnim aparatem w ciągu technologicznym jest filtr z węglem aktywnym, który zatrzymuje różnego typu związki organiczne w tym dioksyny, furany oraz odory. Złoże filtracyjne w filtrze podlega okresowej wymianie lub regeneracji u producenta złoża.

3. KALKULACJA ENERGETYCZNA INSTALACJI TPO O WYDAJNOŚCI 1TONY ODPADÓW NA GODZINĘ

4. OD CZEGO ZACZĄĆ?

W pierwszym etapie planowania inwestycji należy ustalić typ oraz ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji. Następnie należy wykonać analizę składu chemicznego ustalając zawartość węgla, siarki, chloru, fluoru, metali ciężkich, części mineralnych (popiołów) oraz należy ustalić kaloryczność odpadów. Dane te są niezbędne do oszacowania składu spalin oraz wykonania kalkulacji opłacalności inwestycji. Posiadając te dane można przystąpić do wyboru lokalizacji zakładu. Na tym etapie należy wziąć pod uwagę dostępną infrastrukturę umożliwiającą transport odpadów, bliskość odbiorców energii, oraz obszarów objętych ochroną środowiska. Należy zwrócić szczególną uwagę na bliskość osiedli, których mieszkańcy mogą protestować przeciwko budowie zakładu termicznego przekształcania odpadów w ich pobliżu. Na tym etapie pragnę przypomnieć, że opracowana przez firmę ENERGO-SPAW technologia oczyszczania spalin gwarantuje minimalną emisję zanieczyszczeń, które nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia oraz środowiska.

Kolejnym etapem jest sporządzenie przez specjalistyczną firmę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a po jego otrzymaniu można wystąpić do wojewody właściwego dla lokalizacji zakładu o pozwolenia zintegrowane na emisję zanieczyszczeń. Po otrzymaniu pozwolenia zintegrowanego można przystąpić do budowy instalacji.

ZAPRASZAM

DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TECHNICZNYCH

ENERGO-SPAW

UL.NARAMOWICKA 291
TEL: +48 61 827 99 32
E-MAIL:BIURO@ENERGO-SPAW.PL
E-MAIL:OFFICE@ENERGO-SPAW.PL