Przejdź do treści

SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Spawanie według PN-EN ISO 3834-2

Przedsiębiorstwo ENERGO-SPAW wdrożyło normę PN-EN ISO 3834-2:
„Wymagania jakości dotyczące materiałów metalowych”


w ramach:

– Zakładowej Kontroli Produkcji – ZKP,
– kwalifikacji technologii wytwarzania, napraw i modernizacji,
– tworzenia Instrukcji Technologicznych Spawania,
– przygotowania dokumentów kontroli i badań.

System jakości wg. PN-EN ISO 3834 jest narzędziem dla przedsiębiorstw stosujących procesy spawalnicze ze zróżnicowanym stopniem trudności. ISO 3834 poprawia bezpieczeństwo, pomaga precyzować wytyczne i wymagania jakości dotyczące spawania dla rozmaitych materiałów oraz potwierdza zdolności spawalnicze wytwórcy. Naszą jednostką certyfikującą jest Urząd Dozoru Technicznego.

Procedury techniczne spawania materiałów metalowych ENERGO-SPAW wg. normy PN-EN ISO 3834-2, zakładają m.in. rozpatrzenie uprawnień zaangażowanego w projekt personelu spawalniczego wg. normy PN-EN ISO 14731, ustalenie sposobu uznawania technologii spawania WPQR, rodzaj i zakres badań niszczących i nieniszczących, badania i ewidencję użytkowanego sprzętu. Kontroli poddany jest każdy etap mogący mieć wpływ na jakość spawanego złącza, włącznie z usługami podwykonawców. Spawacze kwalifikowani są przez stronę trzecią zgodnie z wytycznymi normy PN˗EN ISO 9606-1. Technologie spawania są zgodne z normą PN˗EN 15614-1 lub PN-EN 15613.

Procesy spawania uwzględniają także sposób magazynowania materiałów spawalniczych. Każda czynność spawania jest wykonywana na podstawie odpowiedniej instrukcji technologicznej spajania tj. WPS dla danego typu złącza i warunków otoczenia. Przed, w trakcie i po spawaniu kontrole i badania przeprowadza Inżynier Spawalnik lub Kontrola Jakości. Podczas spawania należy kontrolować zasadnicze parametry: temperaturę podgrzewania wstępnego, oczyszczanie i kształt ściegów, żłobienie grani, kolejność spawania, prawidłowe użytkowanie i obsługę materiałów dodatkowych, kontrole odkształceń, sprawdzanie wymiarów. Badania NDT są typowane na podstawie normy PN˗EN 17635 i wykonywane są przez personel posiadający kwalifikacje zgodne z normą PN-EN ISO 9712. Wyniki badań przenoszone są do „Dziennika spawania”.

Opracowała :
Lidia Kozłowska
Kierownik Projektu ENERGO-SPAW
Pełnomocnik ds. Jakości.
R: 2020