Przejdź do treści

SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOTŁOWNI i INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Ogólne warunki sprzedaży, świadczenia usług i gwarancji ENERGO-SPAW​

SPIS TREŚCI
§1. Postanowienia ogólne
§2. Oferta i zawarcie umowy
§3. Ceny i rozliczenia
§4. Odstąpienie od umowy i kary umowne
§5. Gwarancja kontraktowa
§6. Warunki dostawy towaru i świadczenia usług
§7. Ogólne warunki gwarancji
§8. Postanowienia końcowe

§1. Postanowienia ogólne
1.Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, Świadczenia Usług i Gwarancji jest mowa o:
– ENERGO-SPAW – rozumie się przez to „ENERGO-SPAW” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowy Kotłowni i Instalacji Przemysłowych z siedzibą w Poznaniu, NIP: 7781023458, REGON: 630351387,
– OWS – rozumie się przez to niniejsze „OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, ŚWIADCZENIA USŁUG i GWARANCJI” ENERGO-SPAW
– Zamawiającym – rozumie się przez to podmiot nabywający towary lub na rzecz którego następuje świadczenie usług lub wykonywanie robót budowlanych przez ENERGO-SPAW,
– usługach – należy rozumieć przez to wszelkie świadczenia, których przedmiotem jest sprzedaż/dostawa towarów, projektowanie, wykonywanie prac instalacyjno-montażowych lub robót budowalnych,
2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług znajdują zastosowanie do umów sprzedaży/dostawy towarów, świadczenia usług, a także umów o wykonywanie robót budowlanych.

§2. Oferta i zawarcie umowy
1. Zawarcie umowy na sprzedaż towarów, świadczenie usług lub robót budowlanych przez ENERGO-SPAW następuje na podstawie złożonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego ofert oraz pisemnych zamówień/zleceń składanych przez Zamawiającego, zaakceptowanych przez ENERGO-SPAW lub w drodze zawarcia przez strony odrębnej umowy na piśmie.
2. Zamówienie powinno zawierać nazwę Zamawiającego wraz ze wskazaniem numeru NIP, REGON lub KRS, opis przedmiotu zamówienia, ilości, cenę, miejsce dostawy/wykonania usługi, termin wykonania.
3. Zamówienie uważa się za przyjęte przez ENERGO-SPAW do realizacji w chwili doręczenia Zamawiającemu pisemnego „Potwierdzenia zamówienia”, a umowę zawieraną w drodze odrębnego dokumentu umowy uważa się za zawartą w chwili jej podpisania przez obie strony. Zamówienie niepotwierdzone w formie pisemnej przez ENERGO-SPAW uważa się za nieprzyjęte do realizacji.
4. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia i/lub zawarcie umowy oznacza akceptację OWS, o ile ich stosowanie nie zostało wyraźnie wyłączone przez strony na piśmie. Zawarcie umowy, zmiany i uzupełnienia umowy, w tym wszelkie odstępstwa od niniejszych OWS, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym przez formę pisemną rozumie się też podpisaną korespondencję przesłaną za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej.
5. W przypadku sprzeczności postanowień OWS z postanowieniami umowy z Zamawiającym, postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS. Jakiekolwiek ogólne warunki handlowe, regulaminy, wzorce Zamawiającego nie wiążą ENERGO-SPAW w przypadku rażących sprzeczności z niniejszymi OWS, nawet jeśli ENERGO-SPAW nie wyraził sprzeciwu.
6. Podane w Potwierdzeniu zamówienia terminy realizacji są oparte o możliwości przerobowe ENERGO-SPAW oraz o terminy dostawców i/lub ewentualne terminy odbiorów UDT, i mogą ulec zmianie, o czym ENERGO-SPAW niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

§3. Ceny i rozliczenia
1 Wynagrodzenie za dostawy urządzeń i materiałów, za usługi lub roboty budowlane, koszty transportu oraz jednorazowe wydatki będą obliczane zgodnie z warunkami ustalonymi w ofercie handlowej. Usługi dodatkowe będą rozliczane odrębnie.
2. Ceny nie obejmują podatku VAT. Podatek VAT jest naliczany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
3. Zobowiązania finansowe są płatne na wskazany przez ENERGO-SPAW rachunek bankowy. Za okres opóźnienia w zapłacie, ENERGO-SPAW może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Z dniem upływu terminu płatności może zostać wszczęta również procedura windykacyjna, której koszty pokrywa Zamawiający.
4. Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą w jakiejkolwiek części należności ENERGO-SPAW jest uprawniony do wstrzymania realizacji dostawy towarów lub świadczenia usług w całości do czasu otrzymania zapłaty lub przedstawienia przez Zamawiającego stosownego zabezpieczenia swoich zobowiązań finansowych.
5. W przypadku nieuregulowania płatności w wyznaczonym Zamawiającemu terminie, ENERGO-SPAW jest uprawniony do odstąpienia od umowy według swojego wyboru w całości lub tylko co do niezrealizowanej części oraz do dochodzenia naprawienia szkody.
6. Potrącanie wzajemnych wierzytelności przez Zamawiającego wobec ENERGO-SPAW jest dopuszczalne tylko w sytuacji, kiedy wymagalne roszczenia wzajemne zostały wyraźnie uznane przez ENERGO-SPAW za bezsporne – na piśmie – pod rygorem nieważności.
7. W przypadku ustalonego harmonogramu wykonania usług, wynagrodzenie jest rozliczane sukcesywnie poprzez wystawienie faktury częściowej na wartość odpowiadającą wartości prac wykonanych w ramach danego etapu.
8. Do czasu zapłaty całej ceny sprzedaży lub wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług/robót budowlanych, ENERGO-SPAW zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru.

§4. Odstąpienie od umowy i kary umowne
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, obciążone jest karą w wysokości 10% wynagrodzenia umownego oraz zapłatą na rzecz ENERGO-SPAW za dotychczas wykonane, udokumentowane prace i dostarczone materiały.
2. Odstąpienie od umowy przez ENERGO-SPAW, z przyczyn leżących po stronie ENERGO-SPAW obciążone jest karą w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. ENERGO-SPAW zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w wysokości 0,1% od wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakończeniu prac.
4. Opóźnienie z winy ENERGO-SPAW uznaje się wtedy, jeżeli ENERGO-SPAW na jego spowodowanie miał bezpośredni wpływ. Opóźnienie nie obejmuje wszelkich odbiorów urzędowych, a także robót poprawkowych, które nie mają bezpośrednio wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy.
5. Wysokość kar umownych łącznie nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia umownego.

§5. Gwarancja kontraktowa
1. W przypadku uzgodnienia z Zamawiającym przedpłaty/zaliczki ENERGO-SPAW udzieli gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki.
2. ENERGO-SPAW na życzenie Zamawiającego udzieli gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek z terminem obowiązywania do 24 miesięcy powiększonym o 30 dni. Gwarancja usunięcia wad i usterek biegnie od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót.

§6. Warunki dostawy towaru i świadczenia usług
1. Terminy dostaw/ świadczenia usług/ wykonania robót budowlanych przedstawione w ofercie handlowej Zamawiającemu nie są wiążące i mogą ulegać zmianie. Rzeczywiste terminy realizacji są uzgadniane przez strony i podawane w potwierdzeniach zamówienia/umowie pisemnej.
2. ENERGO-SPAW nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedochowania terminów dostaw i/lub świadczenia usług/wykonania robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub w razie wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej lub istotnie utrudniającej dostawę, za którą ENERGO-SPAW nie ponosi odpowiedzialności, jak np. działania wojenne, trzęsienia ziemi, niepokoje społeczne, działania władz – o ile mają wpływ na prawidłowe zrealizowanie postanowień umowy, pożar, powódź, awaria urządzenia lub środka transportu, przeszkody na drogach, niedostępność danego asortymentu towaru.
3. Wszelkie zmiany wysokości wynagrodzenia lub terminu zakończenia prac są możliwe w przypadku uzasadnionego technicznie zwiększenia zakresu robót przez Zamawiającego lub zaistnienia uzasadnionych okoliczności powodujących zmianę terminu realizacji robót. Zmiany te muszą być potwierdzone przez Zamawiającego pisemnie.
4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania ENERGO-SPAW wszelkich informacji, które są konieczne do właściwego świadczenia usługi/ wykonania robót budowlanych.
5. Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu towaru, ryzyko przypadkowej utraty lub jego uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego.
6. Zamawiający zapewni nieodpłatnie na rzecz ENERGO-SPAW: pobór wody i energii elektrycznej, dostęp do sanitariatów, miejsca pod ustawienie kontenerów ENERGO-SPAW lub zaplecze socjalno-magazynowe w celu realizacji usług i ogólną ochronę placu budowy.
7. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie 2 dni od daty zawiadomienia go przez ENERGO-SPAW o gotowości do odbioru. Zamawiający nie może odmówić odbioru przedmiotu usług instalacyjno-montażowych lub robót budowanych w całości ani w części w przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy możliwych do usunięcia w ciągu 7 dni i/lub nieistotnych, tak z punktu widzenia przeznaczenia instalacji, w szczególności nie uniemożliwiających korzystania z przedmiotu umowy, nie stanowiących przejawu rażącego naruszenia zasad sztuki budowlanej, Polskich Norm lub postanowień umowy, jak i nieistotnych z punktu widzenia relacji wartości wykonanych prac do wartości przedmiotu umowy. Wystąpienie wad nieistotnych skutkuje obowiązkiem ich usunięcia przez ENERGO-SPAW, jednak nie uprawnia Zamawiającego do odmowy podpisania ewentualnych protokołów odbioru i wstrzymania zapłaty wynagrodzenia.
8. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie wykonania części lub całości przedmiotu realizowanych prac lub robót budowlanych podwykonawcom. ENERGO-SPAW ponosi pełną odpowiedzialność za wybór podwykonawców, ich działania lub zaniechania związane z realizacją przedmiotu umowy.
9. ENERGO-SPAW zapewnia świadczenie usług/ wykonanie robót budowlanych zgodnie z technologią i sztuką budowlaną oraz przepisami bhp i ppoż oraz wykonanie prac na wysokim poziomie jakościowym i estetycznym.
10. ENERGO-SPAW oświadcza, że wszystkie osoby zatrudnione w ENERGO-SPAW oraz osoby działające na jego zlecenie posiadają wszelkie pozwolenia i licencje niezbędne do należytego świadczenia usługi/ wykonania robót budowlanych.
11. ENERGO-SPAW oświadcza, że wszystkie narzędzia elektryczne i mechaniczne, które będą użytkowane do świadczenia usługi/wykonania robót budowlanych przez ENERGO-SPAW posiadają aktualne certyfikaty oraz są sprawne pod każdym względem.
12. ENERGO-SPAW pozostawi obiekt oraz jego otoczenie w stanie uporządkowanym, tj. nie wymagającym dodatkowych prac porządkowych.
13. ENERGO-SPAW zobowiązuje się do zachowania poufności i nieujawnianie osobom trzecim informacji przekazanych przez Zamawiającego dotyczących jego działalności, know-how, tajemnicy handlowej lub innych informacji poufnych otrzymanych w trakcie trwania umowy oraz bezterminowo po jej rozwiązaniu.

§7. Ogólne warunki gwarancji
1. ENERGO-SPAW gwarantuje, że dostarczone urządzenia lub zrealizowane usługi instalacyjno – montażowe, serwisowe i roboty budowlane są dobrej jakości, oraz że zostały wykonane i sprawdzone z należytą starannością.
2. Jeśli inaczej nie uzgodniono, ENERGO-SPAW na dostarczone urządzenia udziela takich gwarancji jakich udzielili ich producenci, lecz nie mniej niż na okres 12 miesięcy od dnia dostawy. ENERGO-SPAW udziela 24 miesięcy gwarancji na wykonane usługi licząc początek gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu w chwili wydania i uszkodzenia powstałe z winy ENERGO-SPAW (tzn. niepoprawny montaż, wadliwe rozwiązanie techniczne), które nie mogły być wykryte w momencie dostarczenia urządzenia lub instalacji.
4. Gwarancją nie są objęte części podlegające naturalnemu zużyciu, ani materiały eksploatacyjne.
5. Każdorazowo po ujawnieniu się usterki Zamawiający winien niezwłocznie powiadomić ENERGO-SPAW i uzgodnić procedury usunięcia usterki. Zgłoszenia wad i usterek należy dokonywać w formie elektronicznej na adres : biuro@energo-spaw.pl lub telefonicznie pod numerem 61 827 99 32 lub 61 827 99 58 w godz. Od 08:00 do 16:00. Zgłoszenie przesłane po godzinie 16:00 uznane będzie za przyjęte następnego dnia roboczego ( nie dotyczy umów serwisowych ).
6. W ramach gwarancji ENERGO-SPAW zobowiązuje się do naprawy lub wymiany urządzenia lub instalacji w przypadku ujawnienia się i pisemnego zgłoszenia wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji. Wykryte wady usuwalne ujawnione w okresie trwania gwarancji będą naprawione bezpłatnie po zgłoszeniu usterki. Wymiana urządzenia lub jego części na nowe jest możliwa tylko pod warunkiem wyrażenia zgody przez ENERGO-SPAW.
7. ENERGO-SPAW nie jest zobowiązany do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy lub wymiany, a także nie jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w związku z tym, iż w czasie naprawy zamawiający nie może korzystać z towaru.

§8. Postanowienia końcowe 1. „POLITYKA PRYWATNOŚCI ENERGO-SPAW” stanowi Załącznik numer 1 do OWS.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym OWS mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Wszelkie spory wynikające z Umów zawieranych na podstawie OWS rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby firmy ENERGO-SPAW.

ZAPRASZAM

DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG TECHNICZNYCH

ENERGO-SPAW

UL.NARAMOWICKA 291
TEL: +48 61 827 99 32
E-MAIL:BIURO@ENERGO-SPAW.PL
E-MAIL:OFFICE@ENERGO-SPAW.PL